Въпроси и отговори

Какво е лизинг?

Лизингът е договорно споразумение, при което едната страна, собственик на даден актив (лизингодател), предоставя правото за ползването на този актив на друга страна (лизингополучател), при определен срок и конкретна схема на разплащане. След изтичане на срока по договора за лизинг лизингополучателят може да стане собственик на лизингования актив.

Основните видове лизиниг, на които са базирани лизинговите схеми, предлагани от „Лизингова компания“ АД са:

  • Финансов лизинг със затворен край (без опция)
  • Финансов лизинг с отворен край (с опция)
  • Оперативен лизинг

При финансов лизинг активът, предмет на договора за лизинг (автомобил, оборудване и др.) се ползва от клиента, но остава собственост на „Лизингова компания“ АД до момента на пълното му изплащане.

При договор със затворен край (без опция), след изплащане на актива, същият безусловно става собственост на клиента.

При договор с отворен край (с опция), след изтичане срока на договора, клиентът има възможност за избор – да върне актива на „Лизингова компания“ АД или да заплати остатъчната му стойност и да го придобие.

Договорът за оперативен лизинг е специфична  форма на договор за наем – активът е собственост на „Лизингова компания“ АД и се предоставя на клиента за ползаване срещу заплащане на договорен наем.

Възможно ли е кандидатстването за лизинг при наличие на банков кредит?

Да, достатъчно е нашите специалисти да оценят положително Вашата платежоспособност.

Задължително ли е валутата на финансирането да съвпада с валутата, в която се заплаща предмета на лизинг?

Не е задължително. Например валутата на финансиране може да е в Евро, а плащанията да се извършват в левове.

Има ли данъчните стимули за ползване на активи на лизинг?

Да. При финансов лизинг, лизингованият актив се завежда в баланса на фирмата и се начисляват амортизации. Съответно, лизингополучателят може да се възползва и от възможността за възстановяване на ДДС (в зависимост от вида на актива).

При оперативен лизинг, всички разходи на лизингополучателя за ползване на актива и свързаните с това допълнителни разходи, са оперативен разход. Намалява се оперативната печалба на фирмата и съотвено се намаляват дължимите данъци.

Ако лизингополучателят е заплатил аванс към доставчика, възможно ли е авансът да бъде приспаднат от първоначалната вноска или, ако сумата е достатъчна, да замени първоначалната вноска?

Не. Платеният аванс към доставчика не може да бъде признат за първоначална вноска. По правило в тези случаи доставчикът връща аванса на клиента и той съответно заплаща първоначалната вноска на лизингодателя. Възможно е тези действия да се извършат и под формата на тристранно споразумение – доставчикът фактурира сумата на аванса към лизингодателя, лизингодателят фактурира към клиента и се извършва прихващане на дължимите суми.

Колко трябва да платя, за да бъде разгледано искането ми за лизинг?

Клиентите ни не заплащат такси за разглеждане на искане за лизинг.

Кой плаща застраховката и какво включва тя? Мога ли да избера застраховател на актива?

Застраховането се организира от „Лизингова компания“ АД, а плащането се извършва от Лизингополучателя. Ние изискваме имуществена застраховка на актива (КАСКО за превозните средства), включваща освен стандартното покритие и рисковете пожар, природни бедствия и кражба.

Застрахователя избирате Вие. От друга страна, чрез своите партньори, „Лизингова компания“ АД може да Ви предложи преференциални условия по застраховката.

Може ли дължимото по договора за лизинг да бъде изплатено по-рано от договореното?

Да. Лизингополучателят трябва да изплати пълния размер на остатъка от главницата, както и неустойка за предсрочно погасяване за случаите посочени в раздел „Тарифи“.

Може ли активът, както и задълженията по договора за лизинг, да бъдат прехвърлени на трето лице?

Да, след заплащане на всички текущи задължения по договора и писмено уведомяване на „Лизингова компания“ АД. Старият лизингополучател не дължи неустойки за прехвърлянето на договора, но остава в него като гарант на новия лизингополучател. Новият лизингополучател заплаща административна такса, посочена в раздел „Тарифи“.

Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?

Размерът на лихвата се изчислява в зависимост от оценката на риска по всеки един проект. Предлаганите лизингови схеми са с фиксирани или с променливи лихвени проценти, базирани на тримесечен EURIBOR + лихвена надбавка в зависимост от степента на риска. Лихвата се начислява върху стойността на остатъчната главница.

Какво е тримесечен EURIBOR?

EURIBOR е лихвеният процент, предлаган от първокласните банки, участващи на Лондонския междубанков пазар, за депозити в евро. Предлаганите от нас лизингови схеми се актуализират на всеки 3 месеца, съобразно действащия тримесечен EURIBOR (https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/about-euribor.html). Договорената надбавка не се променя по време на договора за лизинг.

Какъв е максималният срок на лизинговите договори?

Максималният срок на предлаганите от нас лизингови схеми е 60 месеца (5 години). Максималният срок зависи от конкретния актив, който се лизингова и може да бъде по-кратък (например при лизинг на употребявани активи) или да се договори удължен срок (при активи с дълъг полезен живот).

Какъв е начинът на изплащане на активите?

Изплащането става на равни месечни вноски, включващи погасяване по главницата и месечната лихва върху остатъчната главница.

В зависимост от спецификата на лизингования актив, могат да се договорят и други схеми, съобразени с особеностите на бизнеса на клиента (например при сезонен бизнес).

Какво трябва да направя, за да получа избраната от мен стока на лизинг?

Попълнете и изпратете формата „Online заявка за лизинг“ (раздел „Лизинг“) или се свържете с нас на посочените в раздел „Контакти“ телефони и електрона поща. При необходимост от допълнителна информация, наш представител ще се свърже с Вас и в рамките на  един работен ден ще получите предварителен отговор.