Видове лизинг

видове лизинг, автолизинг
автолизинг

Основните видове лизинг, на които са базирани лизинговите схеми, предлагани от „Лизингова компания“ АД са:

  • Финансов лизинг със затворен край (без опция).
  • Финансов лизинг с отворен край (с опция).
  • Оперативен лизинг.

При финансов лизинг активът, предмет на договора за лизинг (автомобил, оборудване и др.) се ползва от клиента, но остава собственост на „Лизингова компания“ АД до момента на пълното му изплащане. Предметът на лизинга се завежда в активите на лизингополучателя и се амортизира при него.

При договор със затворен край (без опция), след изплащане на актива, същият безусловно става собственост на клиента. Прехвърлянето на собствеността се извършва нотариално в срок, посочен в договора за лизинг.

При договор с отворен край (с опция), след изтичане срока на договора и изплащане на всички договорени вноски, клиентът има възможност за избор – да върне актива на „Лизингова компания“ АД или да заплати остатъчната му стойност и да го придобие.

Договорът за оперативен лизинг е специфична  форма на договор за наем. Активът е собственост на „Лизингова компания“ АД и се предоставя на клиента за ползване срещу заплащане на договорената наемна цена. В този случай всички разходи на лизингополучателя по експлоатация на актива (наем, застраховки, ремонтни разходи др.) се признават за присъщи, ползва се данъчен кредит, т.е. намалява се данъчната основа.