On-line кандидатстване за Юридически лица

Данни за актива

новупотребяван

леваЕвро

*Първоначална вноска %

*Остатъчна стойност %

*Срок на лизинга в месеци

Данни за оценка кредитоспособността на кандидата

Годишен оборот от предходната година

Печалба за предходната година

Задължения

брой кредити

общ размер

сумарна месечна вноска

Моля опишете Вашите задължения в "Декларация за задължения от публичноправен характер към държавата и/или общините, задължения по банкови кредити и лизингови договори", която можете да изтеглите от раздел "Документи за кандидатстване". Прикачете попълнената форма на посоченото по долу място.Моля прикачете сканирани копия на следните документи, заверени с "Вярно с оригинала", подпис и печат(допустими формати - pdf; jpg ; jpeg ; gif):

Копие от документ за самоличност на управителя (лице и гръб на личната карта):

Копия от данъчна регистрация/БУЛСТАТ :

Копие от баланса и отчета на приходите и разходите за последните две завършени финансови години (когато същите не са публикувани в Търговския регистър):

Копие от баланса и отчета на приходите и разходите за последното завършено тримесечие на текущата година:

ЗАБЕЛЕЖКА: Юридически лица, които не съставят баланс, прилагат копия от данъчните декларации за последните две години

Декларация за задължения от публичноправен характер към държавата и/или общините, задължения по банкови кредити и лизингови договори:

Копие от офертата на доставчика:

Спецификации на актива: