On-line кандидатстване за Физически лица

Данни за Лизингополучателя


Данни за актива

новупотребяван

леваЕвро

*Първоначална вноска %

*Остатъчна стойност %

*Срок на лизинга в месеци

Данни за оценка кредитоспособността на кандидата

нетен месечен доход за последните 12 месеца:

Задължения

брой кредити

общ размер

сумарна месечна вноска

Моля опишете Вашите задължения в "Декларация за задължения от публичноправен характер към държавата и/или общините, задължения по банкови кредити и лизингови договори", която можете да изтеглите от раздел "Документи за кандидатстване". Прикачете попълнената форма на посоченото по долу място.Моля прикачете сканирани копия на следните документи (допустими формати - pdf; jpg ; jpeg ; gif)

Копие от документ за самоличност (лице и гръб на личната карта):

Копие от шофьорска книжка:

Документи за доказване на доход (Например: служебна бележка за доход; копие от годишната данъчна декларация за предходните две години; копие от договор за управление; др.):

Декларация за задължения от публичноправен характер към държавата и/или общините, задължения по банкови кредити и лизингови договори:

Декларация за липса на двойно гражданство:

Копие от офертата на доставчика:

Спецификации на актива, който желаете да лизинговате: